4 януари 2016 г.

РАЗВОД, АКО СЪПРУГАТА/ЪТ Е В ЧУЖБИНАВариантите за развод са два. Първият е по исков ред. При него е необходимо е да подадете искова молба до районния съд, в която да изразите желанието си за развод и да посочите основанията, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Moжете да улесните процеса, като двамата със съпруга си изложите пред съда свое споразумение относно някои или всички последици от развода, като например упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, имуществените отношения, ползуването на семейното жилище, издръжката между вас съпрузите и фамилното име. Новият Семеен кодекс, който е в сила от 1 октомври 2009г., въведе една важна промяна при развода – съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някой от съпрузите е поискал това.

Вторият вариант е да се разведете по взаимно съгласие. В този случай съдът допуска развода без да издирва мотивите за прекратяване на брака. Необходимо е обаче да представите пред съда подписано от вас и от съпруга ви споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползуването на семейното жилище и фамилното име.

Ако, не знаете къде е съпругата/ът  ви, представлява известен проблем, но не е невъзможно да се разведете. Чл. 321, ал. 1 от новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) постановява, че в първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод, страните трябва да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини делото се прекратява. Докато ищецът има интерес делото да бъде гледано, то обикновено при ответника това не винаги е така. За да се яви, той трябва и да знае, че има насрочено заседание, а това става чрез връчването му на копие от исковата молба и приложените към нея доказателства. В ГПК има цяла глава за реда, по който става връчването на съобщения и призовки. Според нас ще е необходимо да уточните в исковата молба, че съпругът ви е в чужбина, че не знаете адреса му и да посочите последния му адрес. Добре е да се снабдите и със справка за последната му адресна регистрация в България, която да представите в съда.
            Всяко нещо в живота може да се възприема по различен начин в зависимост от човека. Дори едно разрушително събитие като развода може да се възприеме като един труден, но и важен житейски урок, като разбиране на грешки, като опознаване на себе си и като начало на качествено нов живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар