4 март 2014 г.

„ Богаташки ” термостат
Повечето хора живеят живота си на автопилот, правейки неща без да се замислят за тях. Една пословица гласи „ Ако продължавате да правите това, което винаги сте правили, просто ще получите от това което имате.”
Преди известно време Донълт Тръмп имал дълг от един милиард долара.Един от банкерите който бил изпратен, да иска да бъдат върнати парите, ми разказа как всъщност протекла срещата.Макар че били дошли да закрият компанията, Тръмп ги поканил много стилно и започнал да ги убеждава да му дадат отсрочка, за да върне парите.Те се съгласили при условие, че ще намали рязко своите разходи.
Тръмп отказал! Казал им, че ако искат да им върне парите, трябвало да го подкрепят в подържането на стила на живот, с които е свикнал.Той настоявал да му бъдат „отпуснати” стотици хиляди долара месечно и да има пълен достъп до частните си самолети – с две думи да продължава да живее така както му харесва.За срок от една година той не само върнал дълга си към банките, но също така имал приход от стотици милиони долари.
Неговият термостат бил нагласен на такива висока степен, че просто не му позволявал да има по – малко за каквото и да било по дълъг период от време...Ето защо разликата между хората, мислещи като богаташи и хората, мислещи като бедняци, не може да бъде измервана със сумата, която имат в банката – тя се измерва със сумата, която е в тяхното съзнание смятана за естествена и нормална...Докато активно не препрограмирате съзнанието си, вашето минало ще бъде отличен индикатор на вашето бъдеще.
 „ Аз ще те направя БОГАТ ”  - Пол Маккена

16 февруари 2014 г.

Life Coach - една нова и модерна професия от световен мащаб

“Ако стълбата не е поставена на правилната стена, всяка стъпка, която правим, само ни отвежда в грешната посока по-бързо.”  Стивън Кови

Life Coach е сравнително нова в световен мащаб професия, която тепърва навлиза у нас и все още е слабо позната. Life coach е човек, който ще ти помогне да постигнеш своите цели и да живееш по-балансирано и щастливо. Той/тя е един вид съветник към когото може да се обърнеш по всяко време, за да дискутираш личните си, професионалните си или проблемите си от екзистенциален характер.
Life Coaching – житейски треньор, специалист който помага на хората за подобряване на личната ефективност, за постигне своите цели, подобряване на качеството на живот, намирането на баланс и хармония във всичките му сфери на живота (семейство, здраве, почивка, кариера, личностно развитие, общуване, хоби и т.н.).
Човек не винаги сам може да открие правилният път и посока в живота. В неспирното лутане между въпроси и отговори се намесва лайф коучърът.
Треньорът на живота ви помага да се движите напред  и да намерите реализация, успех, благополучие и щастие. Той ви помага да определите пречките и  движите през тях. Ще ви подкрепя,  мотивира и ви държи отговорен за постигането на вашата визия. Каквото и да искате от живота си, той ще ви помогне да го получите. Треньорът на животът не е терапевт. Той ще се съсредоточи най-вече върху  бъдещето ви, няма да се занимава миналото ви. Макар, че може да ви предложи  нови идеи и стъпки за действие,  той не е съветник. Слуша ви, задава правилните въпроси, за да ви помогне да намерите своя път, своята истина, и вашите отговори. Помага да разберете къде се намирате в живота си сега и къде искате да отидете. Казано с други думи, да се придвижите от точка  А до точка Б в живота си.
Можем да го наричаме " посредник на промяна" или „ катализатор на смелостта".
КАКВО Е LIFE COACH-и защо да го правя?
Life-треньор е необходим за всички, които искат да променят живота си към по-добро, но не знаят откъде да започнат, как да го направят и в каква посока да се движат.
Coach ви подкрепя професионално и вдъхновяващо. Вярва във вашите способности и ценности.  Coaching не учи, а помага да се научим.  Постепенен процес,  в който човек се учи за собствените си способности, като изграждат своя скрит потенциал.
Какво ви трябва, ако решите да практикувате тази дейност като професия или като източник на допълнителни доходи? 
За начало трябва да си купите книгата „Коучинг с НЛП“  от  Джоузеф О’ Конър и Андреа  Лейджис , която ще ви  даде ясна представа.  Препоръчвам ви я, независимо дали мислите да се занимавате с коучинг или не.След това компютър с интернет и Skype,  тази професия не е регулирана все още в България и затова не ви е необходим сертификат или диплома. Трябва ви много четене и подготовка, практикуване на уменията и да си намерите клиенти. Не може да кажете аз съм коуч и да започнете да задавате въпроси (всъщност можете, но бързо ще ви разкрият, че услугите ви не си заслужават).
Ако искате да станете специалист в тази област има институции, които предлагат да се сертифицирате, като инвестицията ще е в рамките на 3000 до 5000 хиляди лева, в зависимост от времетраенето и модулите на обучението. Съществуват и други видове коучове – за мениджъри, за предприемачи, за продажби, за работа в екип и други…

Нашата върховна свобода е правото и силата да решаваме как нещо или някой ще ни повлияе.  Стивън Кови30 януари 2014 г.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ"Важното е да се обичат..."  мъдрост, все повече опровергавана в наши дни, бракът е израз и продължение на любовта, надежда за нейното увековечаване. Твърдението, че "мъжете са от Марс, жените са от Венера", е много по-задълбочено, нетрадиционно проницателно - главно заради разкриването на мощните и неосъзнавани от партньорите външни сили, които неусетно са променили самия смисъл на брачната институция и всекидневно продължават да я рушат.
Щастието се гради, ден след ден, всеки ден. Еди
н прекрасен ден все на някой чашата му прелива и тогава "дребните камъчета преобръщат колата". В този ден онова, което дълго време сме градили, рухва.
В България се прилага смесената система, тоест голяма част от имуществените права са в семейна имуществена общност, а друга част от такива права остава собственост на всеки от съпрузите поотделно. В българското право съществуват три режима на имуществени отношения между съпрузите, законов режим общност, законов режим на разделност и договорен  режим.
Законов режим общност се прилага в случаите, когато съпрузите не са определили изрично друг режим на имуществени отношения, т.е. този режим се предполага и прилага при липса на избор. Прилага се още и по отношение на непълнолетни и ограничено запретени. Всеки режим на имуществени отношения може да бъде променян по време на брака.Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. Разпореждането с общите вещи става съвместно от двамата съпрузи. Това е една принудителна съсобственост, защото възниква по силата на закона, а не по съгласие на страните.
     Лично имущество: Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение на съпруга, който ги е придобил; Движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят.Вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие. Вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество по или с друго лично имущество, придобито преди или по време на брака.
При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.При развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения., както и в случай, че приносът на единия съпруг му в придобиването на общото имущество значително надхвърля приноса на другия съпруг.При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството.
 Законов режим на разделностимуществото, придобито в режим на разделност, остава собственост на придобилия го съпруг, а придобитото от двамата съпрузи имущество се урежда според общите правила. При предоставяне за иползване на една вещ от единия съпруг на другия и при липсата на каквато и да била уговорка последният дължи само плодовете, които са налице към датата на писменото им поискване. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия. Разходите за задоволяване на нуждите на семейството се поемат от двамата съпрузи. За задължения, поети за текущите нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно.
Договорен  режим - правото на съпрузите да уредят имуществените си отношения с брачен договор, който представлява формален правен акт. С брачния договор могат да се уредят отношенията във връзка с притежаваното от страните имущество преди брака, отношения във връзка с имущество, което ще се придобие през време на брака, размерът на дяловете им при прекратяване на брака, както и участието им в разходите за задоволяване нуждите на семейството. Това е в съответствие с доброволността на брачния съюз и автономията на брачните партньори свободно, по обща воля да изберат и уредят имуществените си отношения. Брачният договор представлява особен вид гражданскоправна сделка. Договорът е формален. Формата е писмена с нотариална заверка на подписите. Брачният договор е валиден и поражда действието си само, ако бъде сключен граждански брак между страните. Той е елемент от фактическия състав на акта на бракосъчетанието. Поради специфичния си предмет и с оглед стабилността на гражданските отношения във връзка с имуществения режим на съпрузите с трети лица, се впиства в специален регистър на брачните договори към Агенцията по вписванията.
  
Добрият брак се състои от една по-добра половина и една по-силна. Виктор де Кова

21 януари 2014 г.

Ларнака - възкръсващия град

       Ларнака се намира на южния бряг на Кипър, третият по големина град в целия остров. Със своите манастири, музеи, антики, римски руини и паметници на културата, няма как да разочарова. Богатата история, вплетена с митологията, е създала страна със собствени характер и традиции.


Основан е през 13 век и в древността очевидно Ларнака е била основната врата на Кипър, защото в доста от източниците градът се споменава като „скала”, което означава пристанище.Най-интересното място в древния град са гигантските стени, които се твърди, че са издигнати от митичните Циклопи. Каменните блокове в комплекса са толкова огромни, че е невъзможно да си представиш построеното с тях да е направено от хора.

   В миналото градът е бил наричан Китим. Легендите разказват, че първото селище на това място е било основано от внука на Ной, Китим и носи неговото име. По-вероятно е, обаче, наименованието на Ларнака да е свързано със значението на гръцката дума "Larnax" - саркофаг, тъй като при провеждането на различни археологически разкопки в областта са открити много такива исторически ценности.

   В близост до Ларнака се намира и живописното селце Лефкара. Според мнението на изтънчени познавачи то е мястото, където се изработват най-фините и ефирни дантели в света. От тяхното изящество е запленен дори художникът Леонардо Да Винчи, който при посещението си на острова купува едно от тези произведения на изкуството и го дарява на Миланската катедрала.
Основната християнска забележителност в Ларнака е църквата „Свети Лазар”. 


   Тя е построена върху гробницата на светеца, който е и първият християнски епископ на града. Свети Лазар е бил сред първите апостоли и приятели на Исус Христос. Свети Лазар е всъщност мъртвецът, който Христос съживява и е брат на най-популярните сестри в Библията Мария и Марта. Днес в ранната византийска църква е мраморният саркофаг на Свети Лазар.
   Местната гордост обаче е философът Зенон, на когото е издигнат огромен мраморен бюст. Роден в Ларнака в 335 г. пр. Хр.Зенон е стоик философ, всъщност основател на стоицизма, и любимец на интелигенцията в Атина. Философията му е базирана на моралните идеи на цинизма, а стоицизмът поставя основен акцент върху добродетелта и мира в ума, постигнати чрез благопристоен живот съобразно природата.Зенон се е  самоубил на 98-годишна възраст, да му се чудиш защо? Сигурно стоицизмът му е дошъл в повече!

   Турският паша Коджа Бекир е построил и едно от най-красивите места в Ларнака – старият акведукт. Съоръжението доставя вода от извор, отдалечен на 12 километра от града и е построено в римски стил. Нощно време е осветен и акведуктът на Ларнака се нарежда сред най-популярните места за снимка на туристи в Европа.
    Ларнака предлага все пак не само история и културни забележителности. Близо до летището е прочутото Солено езеро, което се пълни от морето през зимата. Между ноември и март тук са почти всички птици от вида розово фламинго на Европа. През лятото езерото пресъхва и през древността и средните векове от дъното му е добивана сол.


   В близост до Ларнака се намира и живописното селце Лефкара. Според мнението на изтънчени познавачи то е мястото, където се изработват най-фините и ефирни дантели в света. От тяхното изящество е запленен дори художникът Леонардо Да Винчи, който при посещението си на острова купува едно от тези произведения на изкуството и го дарява на Миланската катедрала.