2 август 2012 г.

Издръжка на ненавършили пълнолетие деца и пълнолетни учащи се деца от родителПри развод е хубаво с бившата си „половинка” да се разберете за издръжката, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Парите са важно нещо и взимането на решение веднага след раздяла е трудна задача, отнема време и предизвиква емоции, които могат допълнително да нажежат обстановката. Ако се развеждате и не сте се уговорили предварително за издръжка, тогава остава да напишете в споразумението приемлива сума, която не е по-малка от една четвърт от размера на минималната работна заплата (чл.142, ал.2 от СК) и по-късно да направите договорка помежду си, според финансовото ви положение. Вашата финансова договорка зависи от самите вас, важното е да поемете отговорност и да покажете своята любов към вашето дете по най-добрия начин. Ако пропуснете да се споразумеете, ще трябва да оставите съда да вземе решение вместо вас, а това по необходимост ще наложи всеки да направи компромиси, по-големи от тези, до които ще доведе споразумението. 
Всеки от родителите дължи издръжка съобразно с възможностите му да я плаща. Бракът между родителите е без значение. Достатъчно е да е установен произходът или осиновяването. И лишеният от родителски права дължи издръжка, еднакви права имат брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца  до навършване на пълнолетие. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.Децата са поставени на първо място в реда на лицата, които имат право на издръжка.Родителят трябва да е в състояние да я плаща. Според съдебната практика безработният родител не би трябвало да се освобождава от плащането на издръжката, стига да е работоспособен. 
Издръжката се определя  според нуждите и възможностите, но по правилата на чл. 142 СК;
- в граници, определени от МС - ПМС № 38/1985 г. - от 30 до 80 лв.;
- определяне под минималния размер - ако важни обстоятелства налагат и ако детето е на държавна издръжка;
- определяне над максималния размер - родителят да може да дава издръжката без особени затруднения. Размерът да осигурява такъв стандарт на живот на детето, какъвто би имало, ако родителите живееха заедно;
- възможностите на родителите се преценяват поотделно: вземат се предвид и грижите на родителя, който упражнява родителските права; конкретно се преценяват възможностите на родител, не се освобождават от задължението лица, които неоправдано не работят или се издържат от пенсия, стипендия или издръжка.                       Основания за погасяване на издръжката са следните - навършване на пълнолетие; сключване на брак след 16 г. възраст; при пълно осиновяване, а при непълно осиновяване родителят дължи издръжка субсидиарно - след осиновителя.
    Издръжката на пълнолетни учащи се деца: детето да учи - редовно обучение (в средно или висше учебно заведение или колеж);
- да не може да се издържа от доходите си или от използването на имуществото си;
- издръжката не трябва да създава особено затруднение на родителите.
Особени основания за погасяване на издръжката:
- изтичане на предвидения срок на обучение;
- навършване на пределната възраст - 20 г. в средно образователно учебно заведение и 25 г. във ВУЗ и колеж;
- сключването на брак не погасява задължението.
След развода и раздялата твърде често финансови и емоционални проблеми налат единият родител да живее в чужбина и отказва да предоставя финансова помощ, също така броя на смесените двойки от различни националности  се увеличават и проблемът със събирането на издръжки се усложни. Всички страни членки на ЕС признават задължението за упражнява родителските права върху вашите деца, но размерът на издръжката не е еднакъв.Решение за издръжка, постановено в която и да е страна от ЕС, може да бъде обявено за подлежащо на изпълнение в друга страна от ЕС посредством опростена процедура. За да се сдобиете с решение за издръжка, изпълнимо във всяка страна от ЕС, можете да се обърнете към:
  • съд в страната, в която вашият бивш съпруг или вие обичайно пребивават
  • съд в страната, на която вашият бивш съпруг или вие сте гражданин 
  •     съд в страната, в която вие и вашият съпруг живеете или, ако вече не живеете в една и съща страна, страната в която за последно сте живели заедно за период от поне една година
  •   съд в страната, която е компетентна да урежда спорове по брачни въпроси, които се отнасят до вас, например съд в страната, където е издадено решението за вашия развод. 
     Задължението на родителите да издържат децата си е в основата си морално задължение. Нормално то се изпълнява съзнателно и доброволно, с готовност и себеотрицание, с чувство за отговорност.
'' Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват.'' "Малкият принц" - Антоан дьо Сент-Екзюпери


Няма коментари:

Публикуване на коментар