5 август 2012 г.

Как се сключва и признава брачен договор между кипърски и български гражданин?


Брачен договор, който отговаря на законовите изисквания в Kипър, се признава и в България. Подсъдността на развод на български гражданин сключил брак с гражданин на ЕС, се определя от Регламент № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003г.. Добре да се сключи брачен договор, отношенията между сключващите брак са винаги индивидуални, различни и касаещи точно конкретни имуществени и лични интереси. Ако в един случай би било добре наличието на договор, в друг може би не е, а в трети случай – не би имало значение. Важно да е да знаете, че при законов режим на общност, вещните права, придобити по наследство или дарение през време на брака остават лични, както и правата върху вещи за лично ползване или упражняване на професия или занаят.
 Придобити по време на брака имоти в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са записани в имотния регистър. Това правило се отнася и за случаите, когато съпругата/ът е кипърски гражданин и са са придобили недвижим имот в България по време на брака.  Действащият до скоро режим поставяше в неблагоприятно положение българските граждани, сключили брак с чужденец. Техните права се ограничаваха от действието на чл. 19, ал. 1 от СК/ отм. / Във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗС и се приравняваха с правата на съпруга - чужд гражданин. При действието на новия Семеен кодекс тази несправедливост е преодоляна, като се дава възможност на съпрузите да изберат режим на разделност или да сключат брачен договор. Сключването на брачен договор по време на брака, каквато възможност предоставя чл.37, ал.3 от СК, не може да санира нищожността на вече сключени договори за придобиване на земя от съпрузи, единият от които е чужденец.
Когато обект на сделката са вещни права, които не са придобити в съпружеска имуществена общност, например - чрез наследяване в Кипър. В този случай придобиването и прекратяването на вещни права и на владеене се уреждат от правото на Кипър, в която се намира вещта, ако наследеният имот е в България, се прилага българското право. Когато предмет на сделка е имот в България, придобит от кипърски гражданин, който има валидно сключен брак в Кипър и брачен договор в Кипър, тогава имуществените отношения между съпрузите се уреждат от тяхното общо отечествено право.
    Брачният договор урежда имуществените отношения между съпрузите в случай на развод. В България, единственият национален нормативен акт, който регулира международните бракове е кодекса на международното частно правоза международните бракове важат следните правила: за формата на брака:  бракът трябва да се сключи в правната форма, която е предвидена от правото на Кипър, в която се сключва брака. Сключените в Кипър бракове се признават в България, ако са спазени законовите изисквания на държавата, в която е сключен.
     За разтрогването на брака:  прилага се правото на Кипър, в която брака е сключен личните отношения между съпрузите от различни националности се регулират от правото на държавата, в която съпрузите имат обичайно пребиваване. Ако съпрузите не пребивават на едно и също място - се прилага правото на държавата, която съпрузите са определили за центъра на жизнените си интереси.
      За съпружеската имуществена общност:  важат правилата за личните отношения между съпрузите, те могат свободно да изберат приложимо право за тяхната съпружеска имуществена общност между една от двете държави Кипър и България Те могат да направят споразумение за приложимото правопреди или след сключването на брака. Споразумението относно приложимото право, трябва да бъде оформено в писмена форма. Споразумението трябва да има дата и подпис на съпрузите. За развода развод на съпрузи от различни националности, се прилагат правните разпоредби на държавата, в която съпрузите имат обичайно местопребиваване. Ако съпрузите нямат общо обичайно местопребиваване към момента на развода, се спазва българското законодателство. Съгласно Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. може да бъде определена подсъдност за бракоразводните дела в няколко страни от ЕС, според обичайното местопребиваване на съпрузите. Компетентност да разгледа и реши бракоразводното дело има този съд, в района на който:
- двамата съпрузи имат обичайно местопребиваване,
- или поне ответникът обичайно пребивава в страната на сезирания съд,
- или двамата съпрузите са имали последно общо обичайно местопребиваване на територията на страната на сезирания съд, ако единият от съпрузите има обичайно местопребиваване там най-малко една година преди подаване на молбата за        развода.
     Според мен брачният договор поставя въпроса: уместна ли е търговията
  в храма на Любовта? Истината винаги е някъде по средата, не мисля, че трябва да мислиш за развод още преди да си стъпил в гражданското, а по-скоро за евентуалните последици, ако това се случи. А и не става дума за развод всъщност, а за справедливо разпределение на имуществото. Един цивилизован начин да започнете на чисто, застраховка срещу всякакви неромантични изненади, които крие бракът в днешно време и да начин да не стига до Войната на семейство Роуз”.
Какво представлява брачният договор?
Брачният договор е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузите и определя и изяснява имуществените отношения между тях, издръжката, подялбата на собствеността,
  • Може ли да се сключи брачен договор и след брака?
Да, може. В тези случаи сключването на брачен договор се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.
  • Може ли брачният договор да засяга и други отношения, освен имуществени?
Не. Брачният договор засяга само материалните взаимоотношения между съпрузите. Уговорките са свързани предимно с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, имуществените последици при развод и издръжката на децата.
  • Може ли с брачния договор да се определи кой ще ползва семейното жилище при евентуален развод?
Да. Брачният договор съдържа редица различни клаузи, които се орпеделят съобразно конкретните обстоятелства. В повечето случаи, когато има семейно жилище, сбрачния договор се определя и ползването му.
  • Как се сключва брачния договор?
Брачният договор се сключва лично. Сключването не може да стане чрез пълномощно. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и ще се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания. Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.
  • Може ли брачният договор да се измени или прекрати след брака?
Да, може. Брачните договори могат да бъдат както изменяни, така и прекратявани след скючване на брака.
  • Брачният договор може ли да бъде пазен в тайна?
Брачните договори се вписват в Агенцията по вписвания, където стават публично достояние. В частта си, отнасяща се до издръжката брачният договор може да бъде запазен в тайна.
  • Какъв времеви ресурс изисква сключването на брачен договор?
Подготовката на договора изисква задълбочено познаване на имущественото състояние на съпрузите. Брачният договор има сила на закон за страните, които са го сключили и от тази гледна точка всяка дума в него трябва да има ясно и недвусмислено значение.
  
    Със сключването на брачен договор няма да си подсигуриш мир и любов, ще ограничиш драмите в бъдеще и ще поставиш финансови граници при евентуални семейните конфликти, съпрузите ще имат спокойствие и сигурност. "ДРЪЖТЕ СИ ОЧИТЕ ДОБРЕ ОТВОРЕНИ, ПРЕДИ ДА СЕ ОЖЕНИТЕ И ПОЛУЗАТВОРЕНИ, СЛЕД КАТО СЕ ОЖЕНИТЕ." СЪВЕТВА Б. ФРАНКЛИН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар