30 януари 2014 г.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ"Важното е да се обичат..."  мъдрост, все повече опровергавана в наши дни, бракът е израз и продължение на любовта, надежда за нейното увековечаване. Твърдението, че "мъжете са от Марс, жените са от Венера", е много по-задълбочено, нетрадиционно проницателно - главно заради разкриването на мощните и неосъзнавани от партньорите външни сили, които неусетно са променили самия смисъл на брачната институция и всекидневно продължават да я рушат.
Щастието се гради, ден след ден, всеки ден. Еди
н прекрасен ден все на някой чашата му прелива и тогава "дребните камъчета преобръщат колата". В този ден онова, което дълго време сме градили, рухва.
В България се прилага смесената система, тоест голяма част от имуществените права са в семейна имуществена общност, а друга част от такива права остава собственост на всеки от съпрузите поотделно. В българското право съществуват три режима на имуществени отношения между съпрузите, законов режим общност, законов режим на разделност и договорен  режим.
Законов режим общност се прилага в случаите, когато съпрузите не са определили изрично друг режим на имуществени отношения, т.е. този режим се предполага и прилага при липса на избор. Прилага се още и по отношение на непълнолетни и ограничено запретени. Всеки режим на имуществени отношения може да бъде променян по време на брака.Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. Разпореждането с общите вещи става съвместно от двамата съпрузи. Това е една принудителна съсобственост, защото възниква по силата на закона, а не по съгласие на страните.
     Лично имущество: Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение на съпруга, който ги е придобил; Движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят.Вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие. Вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество по или с друго лично имущество, придобито преди или по време на брака.
При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.При развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения., както и в случай, че приносът на единия съпруг му в придобиването на общото имущество значително надхвърля приноса на другия съпруг.При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството.
 Законов режим на разделностимуществото, придобито в режим на разделност, остава собственост на придобилия го съпруг, а придобитото от двамата съпрузи имущество се урежда според общите правила. При предоставяне за иползване на една вещ от единия съпруг на другия и при липсата на каквато и да била уговорка последният дължи само плодовете, които са налице към датата на писменото им поискване. Съвместният принос се предполага до доказване на противното. Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия. Разходите за задоволяване на нуждите на семейството се поемат от двамата съпрузи. За задължения, поети за текущите нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно.
Договорен  режим - правото на съпрузите да уредят имуществените си отношения с брачен договор, който представлява формален правен акт. С брачния договор могат да се уредят отношенията във връзка с притежаваното от страните имущество преди брака, отношения във връзка с имущество, което ще се придобие през време на брака, размерът на дяловете им при прекратяване на брака, както и участието им в разходите за задоволяване нуждите на семейството. Това е в съответствие с доброволността на брачния съюз и автономията на брачните партньори свободно, по обща воля да изберат и уредят имуществените си отношения. Брачният договор представлява особен вид гражданскоправна сделка. Договорът е формален. Формата е писмена с нотариална заверка на подписите. Брачният договор е валиден и поражда действието си само, ако бъде сключен граждански брак между страните. Той е елемент от фактическия състав на акта на бракосъчетанието. Поради специфичния си предмет и с оглед стабилността на гражданските отношения във връзка с имуществения режим на съпрузите с трети лица, се впиства в специален регистър на брачните договори към Агенцията по вписванията.
  
Добрият брак се състои от една по-добра половина и една по-силна. Виктор де Кова

21 януари 2014 г.

Ларнака - възкръсващия град

       Ларнака се намира на южния бряг на Кипър, третият по големина град в целия остров. Със своите манастири, музеи, антики, римски руини и паметници на културата, няма как да разочарова. Богатата история, вплетена с митологията, е създала страна със собствени характер и традиции.


Основан е през 13 век и в древността очевидно Ларнака е била основната врата на Кипър, защото в доста от източниците градът се споменава като „скала”, което означава пристанище.Най-интересното място в древния град са гигантските стени, които се твърди, че са издигнати от митичните Циклопи. Каменните блокове в комплекса са толкова огромни, че е невъзможно да си представиш построеното с тях да е направено от хора.

   В миналото градът е бил наричан Китим. Легендите разказват, че първото селище на това място е било основано от внука на Ной, Китим и носи неговото име. По-вероятно е, обаче, наименованието на Ларнака да е свързано със значението на гръцката дума "Larnax" - саркофаг, тъй като при провеждането на различни археологически разкопки в областта са открити много такива исторически ценности.

   В близост до Ларнака се намира и живописното селце Лефкара. Според мнението на изтънчени познавачи то е мястото, където се изработват най-фините и ефирни дантели в света. От тяхното изящество е запленен дори художникът Леонардо Да Винчи, който при посещението си на острова купува едно от тези произведения на изкуството и го дарява на Миланската катедрала.
Основната християнска забележителност в Ларнака е църквата „Свети Лазар”. 


   Тя е построена върху гробницата на светеца, който е и първият християнски епископ на града. Свети Лазар е бил сред първите апостоли и приятели на Исус Христос. Свети Лазар е всъщност мъртвецът, който Христос съживява и е брат на най-популярните сестри в Библията Мария и Марта. Днес в ранната византийска църква е мраморният саркофаг на Свети Лазар.
   Местната гордост обаче е философът Зенон, на когото е издигнат огромен мраморен бюст. Роден в Ларнака в 335 г. пр. Хр.Зенон е стоик философ, всъщност основател на стоицизма, и любимец на интелигенцията в Атина. Философията му е базирана на моралните идеи на цинизма, а стоицизмът поставя основен акцент върху добродетелта и мира в ума, постигнати чрез благопристоен живот съобразно природата.Зенон се е  самоубил на 98-годишна възраст, да му се чудиш защо? Сигурно стоицизмът му е дошъл в повече!

   Турският паша Коджа Бекир е построил и едно от най-красивите места в Ларнака – старият акведукт. Съоръжението доставя вода от извор, отдалечен на 12 километра от града и е построено в римски стил. Нощно време е осветен и акведуктът на Ларнака се нарежда сред най-популярните места за снимка на туристи в Европа.
    Ларнака предлага все пак не само история и културни забележителности. Близо до летището е прочутото Солено езеро, което се пълни от морето през зимата. Между ноември и март тук са почти всички птици от вида розово фламинго на Европа. През лятото езерото пресъхва и през древността и средните векове от дъното му е добивана сол.


   В близост до Ларнака се намира и живописното селце Лефкара. Според мнението на изтънчени познавачи то е мястото, където се изработват най-фините и ефирни дантели в света. От тяхното изящество е запленен дори художникът Леонардо Да Винчи, който при посещението си на острова купува едно от тези произведения на изкуството и го дарява на Миланската катедрала.