6 август 2012 г.

Завещание и наследяване в Кипър


    Завещанието е удобният начин да изразим личната си воля по отношение на това, което притежаваме, и да дадем част от него на хората, които са важни в нашия живот. Причините са различни – обич, благодарност, влошени отношения, икономически съображения и др.
Наследството е решаващ правен въпрос, кипърските правилата на наследяването,  се прилагат за всяко лице, което има местоживеене в Кипър и всяко лице, което притежава недвижимо имущество в Кипър. Местоживеене означава повече от просто постоянно пребиваване. То се отнася до човек, който живее в Кипър и който може да покаже, че възнамерява да прекара останалата част от неговите дни в Кипър. Кипър е юрисдикция, в която всяко лице може да направи завещание, но само някои лица могат да направят воля да управляват целите им имоти. Личното недвижимо имущество на наследодателя, ако няма завещателни разпореждания, се наследява от неговия „личен представител” който се нарича „изпълнител”, ако завещателят го е определил в завещанието си.  Той не може да действа без да има пълномощно за представляване на завещанието. Пълномощното за представляване може да бъде изготвено във всеки съд по наследствени и попечителски дела и легализиране на завещания. Имуществото на починалия се управлява от този личен представител. Личният представител плаща дълговете на починалия и разпределя наследството и прехвърля собствеността на наследниците. По този начин не е необходимо приемане на наследството. Но бенефициентът на дял от наследството на починалия може да се откаже от своя дял. Наследниците имат право да предявят претенция спрямо управителя на наследството единствено в размера на нетната стойност на съответния им дял от наследството, тъй като наследството се прехвърля на неговия управител. По тази причина наследниците не носят отговорност за дълговете на починалия. В Кипър следователно няма възможност за ограничаване на отговорността/приемане по опис на наследството.
По принцип, приложимото право се определя от гражданството на починалия. Ако починалият е чужд гражданин, проверява се кое право ще бъде приложимо в страната, от която произхожда; това право ще бъде приложено и в България. Прехвърлянето, обаче, на наследствени недвижими имоти, находящи се в Кипър, в краен случай, може да зависи от законите на тази държава.Приложимият закон за наследството е законът на страната, в която е било местопребиваването на наследодателя, в съответствие с нормите на обичайното право, към момента на смъртта. „Постоянно местожителство”  съгласно обичайното право, се получава  след няколко години пребиваване в Кипър. Кипърското право не допуска изключение по този закон, затова човек не може да избере приложимото право за наследството. Кипърското право също така се прилага и за движимо имущество в Кипър, независимо от това къде е било местопребиваването на починалия. Има само едно изключение и то е по отношение на недвижимото имущество. То се урежда според закона на страната, в която се намира.
При липса на завещание  има няколко хипотези:
  •  Починалият е бил неженен, без деца: Наследството се получава от родителите на починалия, а ако те са преждепочинали към момента на смъртта на наследодателя, наследяват техните низходящи.
  • Починалият е оставил съпруг/а: Преживелият съпруг/а получава половината от наследството. Другата половина се получава от родителите на починалия, а ако те са преждепочинали към момента на смъртта на наследодателя, наследяват техните низходящи.
  •  Починалият, неженен, е оставил деца: Наследството се получава от децата и другите низходящи по колена.
  • Починалият е оставил съпруг/а и деца: Децата – или техните деца, ако въпросните вече са починали, – и преживелият съпруг/а наследяват равни дялове.
Партньорите при регистрирано или нерегистрирано съжителство имат ли право върху наследството ? Не се признава регистрираното съжителство между еднополови партньори или между партньори от различен пол. Що се отнася до партньорите съгласно обичайното право, кипърското право не допуска автоматично придобиване на наследствени права от преживелия партньор при такава връзка. Той/тя може да бъде наследник само ако фигурира в завещание.
Съгласно кипърското право родителите, съпругът/ата и низходящите на починалия са наследници със запазени части, те наследяват дори завещателят да е разпоредил друго. Имуществото се разпределя между наследниците със запазена част съгласно нормите за наследяване при липса на завещание.
  • Ако починалият е оставил низходящи и съпруг/а, съпругът/ата и децата (или низходящите на преждепочинало дете) са наследници със запазени ¾ от имуществото.
  •  Ако починалият не е оставил низходящи, а само съпруг/а и/или родител, родителите и съпруга/ата са наследници със запазена ½ част от наследството.
Запазената част се прилага за цялото наследство само ако починалият е бил кипърски гражданин. Български гражданите могат свободно да се разпореждат с движимата си собственост; но наследствената част на законния наследник обаче засяга само имуществото, което се намира в Кипър.
Ако искате да направите завещание, според кипърското право трябва да спази специфичните форми:
  • Писмена форма и подписано от завещателя,
  • Подписът трябва да бъде направен или потвърден от завещателя в едновременното присъствие на двама или повече свидетели и
  • Всеки свидетел трябва да удостовери и подпише завещанието в присъствието на завещателя.
  • Ако завещанието се състои от два или повече листа, всеки лист трябва да бъде подписан или парафиран от завещателя и свидетелите.
Завещание, направено извън Кипър, ще произведе действие в Кипър само ако е съставено във формата, определена от кипърското право. В Кипър няма регистър на завещанията и данъците върху наследството са отменени на 1 април 1997 г..
Със завещание можем също така още приживе да разделим имуществото си между наследниците, като отново се съобразим с факта, че дори и да нарушим правилата за запазените части, наследниците по закон ще имат право да оспорят тези завещателни разпореждания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар